Adana SMMM

Tam Versiyon: Türmob ne yapar ?
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
BİRLİK ( TÜRMOB )
Birliğin merkezi Ankara’dır.
Birlik, ülke genelindeki SMMM ve YMM odalarının katılımı ile kurulur.
Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
 
GÖREVLERİ:
 • Mesleğin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak

 • Meslek mensuplarının menfaatlerini, mesleki ahlak, düzen ve geleneklerini korumak

 • Odaları ilgilendiren konularda resmi merciler ile görüşmek,

 • Odalar arasında çıkacak mesleki anlaşmazlıkları kesin olarak çözümlemek, uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek

 • Bu kanuna göre çıkarılacak yönetmelikleri hazırlamak

 • Milli ve milletlerarası kuruluşlara üye olmak, milletlerarası mesleki toplantılara katılmak

 • Maliye bakanlığınca verilecek görevleri yerine getirmek

 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak ve resmi makamlarca mesleki konularda istenen bilgi ve görüşleri vermek
 
Birliğin Gelirleri:
 • Birliğe dahil odaların gelirlerinden alınacak paylar

 • Birliğe ait mal varlığından sağlanan gelirler

 • Ruhsatname ücretleri

 • Genel Hükümler çerçevesinde elde edilen bağış yardımlar
 • GENEL KURUL : Odalar tarafından seçilen temsilcilerden oluşur.
Her oda 3 yıl için, üye sayısına bağlı olmaksızın seçeceği 3 temsilciye ilave olarak her 75 üye için 1 asıl 1 yedek temsilciyi, Birlik Genel Kuruluna seçer.
Birlik Genel Kurulu 3 yılda bir EYLÜL ayında toplanır.
BGK, Birlik Başkanı, BYK, BDK talebi veya BGK üyelerinin en az 1/5 inin talebi halinde toplanır.
Üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, aynı koşullar burada da geçerli
En az 20 gün önce Toplantı yeri, günü ve gündemi tirajı 100.000 in üzerinde bir gazete ile ilan edilir.
Gündem; daha önceden belirlenmiş gündem dışında başka bir gündem konuşulması, BGK temsilcilerinin 2/5 inin yazılı talebi ya da toplantıda hazır bulunanların 1/5 inin talebi ile ilave bir konu görüşülebilir.
GÖREVLERİ:
a-   Seçmek: Birlik organlarının asıl ve yedek üyelerini seçer
b-   Onaylamak: Birlik bütçe ve kesin hesaplarını onaylamak, mesleki yönetmelikleri onaylamak
c-   Yetki Vermek: BYK na birliğin taşınır ve taşınmazları ile ilgili yetki vermek
d-   İbra Etmek: Birlik organlarını ya da başkanı ibra etmek, sorumlu olanları Disiplin Kuruluna sevk etmek
e-   Karara Bağlamak: BYK rapor ve tekliflerini karara bağlar.
f-    Belirlemek: Oda gelirlerinde alınan birlik payını belirlemek ( % 10 dan fazla olamaz)
g-   Karar Almak: Uyulması mecburi mesleki kararları almak
 
 • YÖNETİM KURULU: BYK, kayıtlı olduğu meslek odasında en az 3 yıl kıdemli olup, mesleğini fiilen icra eden üyeler arasından seçilir.
9 asıl 9 yedek üye seçilir, 3 yıl için seçilir. Asıl üyelerden en az 5 tanesinin YMM olması gerekmektedir.
Görev süresi bitenler yeniden seçilebilir. İki dönem kuralı burada da geçerli. Başkan veya en az 2 üyenin çağrısı ile toplanırlar. Başkan en az 5 yıl YMM yapmış olan meslek mensupları arasından seçilir.  3 toplantıya mazeretsiz gelmeyen üyeler istifa etmiş sayılır.
GÖREVLERİ:
a-   Genel Kurul kararlarını yerine getirmek
b-   Birlik adına kanunla tanına yetkileri kullanır
c-   Birlik adına taşınır taşınmaz veya alım satım işlemleri ile ilgili yetki vermek
d-   Bütçeyi yapmak ve uygulamak
e-   Odalarca önerilen giriş ücreti, yıllık aidat, kurs ya da staj ücretlerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak
f-    Odalardan görüş almak suretiyle Asgari Ücret Tarifelerini Maliye Bakanlığının tasdikine sunmak
g-    Kanunda belirtilen sınavları yapmak
h-    Mesleki ruhsatları vermek
ı-    Kanunla verilen diğer işleri yapmak
 
3- BİRLİK DİSİPLİN KURULU:  Birlik Disiplin Kurulu üyeleri, meslek odasında en az 3 yıl kıdemli olup, fiilen mesleki faaliyette bulunan Birlik Genel Kurulu üyeleri arasından 3 yıl için seçilen 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.
GÖREVLERİ:
a-   Birlik Disiplin Kurulu, Oda disiplin kurulu kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermekle yükümlüdür.
b-   Kararları kesindir.
c-   Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları Maliye Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir.
 • BİRLİK DENETLEME KURULU: Birlik Denetleme Kurulu, meslek odasında en az 3 yıl kıdemli, mesleği fiilen yapan meslek mensupları arasından 3 yıl için 3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Üyelerden en az birinin YMM olması zorunludur.
 
GÖREVLERİ: Denetleme Kurulu, Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevlidir.
NOT: Denetçiler Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler ancak oy kullanamazlar.
BİRLİK İMDAT 953 / 531 Dahili
 
 
ODA VE BİRLİK ORGANLARININ DENETİMİ:  Maliye Bakanlığı, Oda ve Birlik organlarının görevlerini kanuna uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve mali işlemlerini, hazırlayacağı yönetmelikle belirlenecek esaslara göre denetlemeye yetkilidir.
Odalar, her yılsonu itibari ile üyelerine ilişkin Maliye Bakanlığının talep etmiş olduğu bilgileri, Ocak ayı sonuna kadar bildirmekle yükümlüdür.
Odalar ve Birlik her yılın faaliyet raporlarını ve mali tablolarını, izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar internet sitesinde yılsonuna kadar yayınlamalıdır.
 
ODA VE BİRLİĞİN YURTDIŞINDA TEMSİLİ: Odalar veya birliği temsil etmek üzere milletlerarası toplantı ve kongrelere katılmak Maliye Bakanlığının iznine tabidir.
 
MESLEK SIRLARI: Meslek mensupları ve yanlarında çalışanlar, işleri dolayısı ile öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler. Ancak suç teşkil eden durumları bildirmekle yükümlüdür. Oda ve Birlik personeli hakkında uygulanır.
 
MESLEK GELİŞTİRME EĞİTİMİ: Meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirmeleri için Birlik ve odalar tarafından düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katılmaları zorunludur.
 
 
REKLAM YASAĞI: Meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyette bulunamazlar.
Tabela veya basılı kâğıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki unvanların dışında başka sıfat kullanamazlar.(Akademik unvan hariç)
 
 
YASAKLAR:  SMMM ve YMM bu unvan ve tasdik yetkisi ile
 • Hizmet Akdi ile çalışmazlar.

 • Ticari faaliyette bulunamazlar.

 • Meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar.

 • YMM, eşi ve 3.dereceye kadar hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar,

 • YMM, eşi ve 3.dereceye kadar hısımları olan SMMM baktıkları işleri tasdik edemezler.