Konuyu Değerlendir
 • 0 Oy - 0 Ortalama
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

SMMM VE YMM ODALARI ne iş yapar


SMMM VE YMM ODALARI ne iş yapar konusu, Staja Başlama forumunda tartışılıyor.
#1
ODALARIN KURULUŞU: SMMM ve YMM odaları ayrı ayrı kurulur.
ODALARIN KURULUŞ AMAÇLARI:
 • Meslek mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak

 • Mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak

 • Mesleklerin genel menfaate uygun doğrultuda gelişmesini sağlamak

 • Meslek mensuplarının birbirleri ve işletme sahipleri ile olan ilişkilerinde güveni ve dürüstlüğü hakim kılmak
ODALARIN KURULUŞU:
 • En az 250 meslek mensubunun bulunduğu il ve ilçe merkezlerinde birer oda kurulur.  ( Büyükşehir sınırları içindeki ilçeler hariç)

 • Odalar bulundukları il ya da ilçenin adı ile anılır

 • İlçelerde en az 250 meslek mensubunun yanı sıra en az 100 meslek mensubunun yazılı talebi şartı aranır.

 • Yeterli sayıda üye olmayan il ya da ilçe merkezlerinin en yakın odaya bağlanması ya da bölge odalarının kurulmasına birlikçe karar verilir.

 • Odalar kuruluşlarını Birlik Yönetim Kurulu araç ılığı ile Maliye Bakanlığına bildirerek tüzel kişilik kazanır.
ODANIN GELİRLERİ:
 • Oda Giriş ücreti

 • Yıllık Üye Aidatları

 • Yardım ve Bağışlar

 • Mesleki eğitime yönelik kurs ve staj ücretleri

 • Diğer Çeşitli gelirler
 
NOT: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiili olarak icra etmeyenler, Oda Giriş Ücreti ve Yıllık Üye Aidatının % 50 sini öderler.
 
 
ODALARIN ORGANLARI:
 • ODA GENEL KURUL:

 • Genel Kurul odaya kayıtlı üyelerden oluşur.

 • Genel Kurul 3 yılda bir MAYIS ayında toplanır.

 • Genel Kurul ayrıca; altta yer alan durumlarda en geç 15 gün içinde toplantıya çağrılır.
 1. Oda Başkanı tarafından

 2. Oda Yönetim ya da Denetim Kurulunun Talebi ile

 3. Odaya kayıtlı üyelerin 1/5 inin yazılı talebi;
 • Her toplantıdan en az 10 gün önce üyeler iadeli taahhütlü mektup ya da tebliğ yolu ile toplantıya davet edilir.

 • Üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanırlar.
**Birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamaz ise, 2. Toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak 2. Toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz.
 • Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Başkanlık divanına, kararların objektif olması amacıyla, seçilemezler.
 
GÖREVLERİ:
 • Seçmek: Oda organlarının asıl ve yedek üyelerini, birlik temsilcilerini seçmek

 • Onaylamak: Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları onaylamak

 • Yetki Vermek: Odanın taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki vermek

 • İbra Etmek: Oda organlarının başkan ve üyelerini ibra etmek ve sorumlu olanları Disiplin Kuruluna sevk etmek

 • Teklifte Bulunmak: Uyulması zorunlu mesleki kararlarla ilgili Birliğe teklifte bulunmak

 • Karara Bağlamak: Yönetim Kurulu rapor ve tekliflerini karara bağlamak

 • Belirlemek: Oda giriş ücreti, Yıllık aidat tutar ve ödemelerini belirlemek

 • Kanunun verdiği diğer görevleri yapmak
 
 • ODA YÖNETİM KURULU:
Yönetim Kurulu; Genel Kurul tarafından odaya kayıtlı, mesleği fiilen icra eden en az 3 yıl kıdemli üyeler arasından seçilir.
***Üye sayısı 100 den az olan yerlerde 3 Yıl şartı aranmaz.

Üye sayısı, 999 ve daha az olan odalarda              5 asıl   5 yedek
Üye sayısı 1000-5000 arası olan odalarda              7 asıl   7 yedek
Üye sayısı 5001- daha üstü olan odalarda             9 asıl   9 yedek
 
 • Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Bir odanın iki dönem üst üste başkanlığına seçilmiş olanlar aradan 2 seçim dönemi geçmeden Yönetim Kuruluna seçilemezler.

 • Ayda bir, başkan veya iki üyenin çağrısıyla toplantı yapılır.

 • 3 olağan toplantıya gerekçesiz olarak katılmayan üyeler Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.
 
GÖREVLERİ:
 • Odanın bütçe ve kesin hesaplarını hazırlar, Genel Kurula sunar ve uygular

 • Çalışmaları ile ilgili Genel Kurul’a rapor sunar, Genel Kurul kararlarını yerine getirir

 • Taşınır, taşınmaz konusunda ya da alım satım konularında bir üyeye yetki vermek

 • Kanunla belirlenmiş diğer işleri yapmak
 
3- DİSİPLİN KURULU:
Genel Kurul tarafından;
Üye sayısı 50 ye kadar olan odalarda                    3 asıl   1  yedek
Üye sayısı 50 den fazla odalarda                            5 asıl   3  yedek
 • Görev süresi 3 yıldır, yeniden seçilebilir, en az 3  yıl kıdem aranır

 • Oda Disiplin Kuruluna kararlarına karşı, ilgililer 30 gün içinde Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.
Bunun dışında kalan itirazlarda süre 15 gündür.
 • DENETLEME KURULU: Genel Kurul tarafından, 3 yıl için 3 Asıl 1 Yedek üye seçilir.
Odanın hesap ve işlemlerini denetler. Bu konuda Genel Kurula rapor sunar.
Denetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul Toplantılarında oy kullanamazlar.
 
ODA ORGANLARININ GÖREVDEN ALINMASI:
Oda organlarının amaçları dışında faaliyette bulunması halinde, Maliye Bakanlığı ya da ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığı talebi ile ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE dava açılır.
Seri yargılama usulü ile 3 ay içinde dava sonuçlanır.

Oda organlarının görevden alınması halinde, Birlik Yönetim Kurulu tarafından meslek mensupları arasından 5 kişilik komisyon seçilir.
Bu durumda en geç 1 ay içinde yeniden seçim yapılması gerekir.
Görevden alma Genel Kurul hakkında uygulanmaz.
 
ODALARIN FAALİYETTEN MEN EDİLMESİ:
Suç veya suçun devamını önlemek veya yakalanmanın gerektirdiği hallerde, gecikmede sakınca varsa, Vali odaları faaliyetten men edebilir.
Vali, kararını 24 saat içinde ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE ( nöbetçi hakime) bildirir. Nöbetçi hakim 48 saat içinde kararını açıklar, aksi takdirde idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi