Konuyu Değerlendir
 • 0 Oy - 0 Ortalama
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ


ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ konusu, Staja Başlama forumunda tartışılıyor.
#1
ETİK İLKELER YÖNETMELİĞİ
Amacı: Tüm üyelerin en üst derecede mesleki bilgiye sahip, sorumluluk bilinci olan etik değerlere bağlı rekabet anlayışı daha kaliteli bir hizmet sunmak olan güvenilirve saygın bir meslek mensubu kitlesi oluşturmaktır.
Etik Komitesi: Meslek mensupları arasından TURMOB Yönetim Kurulu tarafından atanacak 1’i başkan 1’i başkan yardımcısından oluşan bir komitedir.
 • En Az 7 En fazla 11 Üyeden oluşur.

 • Herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde yerlerine yenileri atanır.

 • Üyeler 2 yıl için atanırlar.
KAPSAM: 01.06.1989 ve 3568 Sayılı SM, SMMM, YMM Kanununa göre bir meslek unvanına sahip olan, bağımsız ya da bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ve bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetlerini kapsar.
 
 
ETİK KOMİTE TOPLANTISI:    Yılda 6 kez toplanır. TURMOB yönetim kurulu başkanı veya etik komitesi başkanı gerekli görürse komiteyi toplantıya çağırabilir.
ETİK KOMİTESİNİN GÖREVİ:    Etik Komitesi etik ilkeler yönetmeliği ile ilgili önerileri çeşitli şekillerde çalışmalar yaparak yönetim kuruluna sunar.
 
 
ETİK İLKELER: (önemli)
 
 • Dürüstlük Meslek mensupları tüm mesleki ilişkilerinde ve iş ilişkilerinde doğru dürüst davranmalıdırlar.
 
 • Tarafsızlık: Yanlı veya önyargılı davranarak 3. kişilerin haksız ve uygunsuz biçimde yaptıkları baskıların meslek mensubunun kararlarını etkilememesi ve engellememesidir.
 
 • Mesleki Yeterlilik ve Özen: Meslek mensubunun mesleğini icra ederken teknik ve mesleki standartlara uygun olarak özenli ve gayretli davranmasıdır.
 
 • Gizlilik:
Meslek mensubunun meslek ilişkileri sonucunda elde ettiği bilgileri açıklanmasını gerektirecek bir hak ve görevi olmadıkça 3. şahıslara bu bilgilerin açıklanmaması ve bu bilgilerin 3 şahısların ya da meslek mensubunun çıkarına kullanılmamasıdır.
 • Mesleki Davranış ( Meslek Ahlakı ) : Meslek mensubunun mevcut yasa ve yönetmeliklere uymasını ve mesleğin itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmasını ifade eder.
TEHDİTLER: ********DİKKAT**********
 • Kişisel Çıkar Tehditleri:
Meslek mensubunun kendisinin veya ailesinin finansal ya da diğer çıkarları sonucu oluşabilecek tehditler.
 • Yeniden Değerleme Tehditleri:
Daha önceden alınmış bir kararın o karardan sorumlu meslek mensubu tarafından yeniden değerlendirilmesi ile oluşan tehditlerdir.
 • Taraf Tutma Tehditleri:
Meslek mensubunun bir durumu veya fikri tarafsızlığını tehlikeye düşürecek noktaya taşıması sonucu oluşan tehditlerdir.
 • Yakınlık Tehditleri:
 1. Kişilerle kurulan ilişkiler sonucu meslek mensubunun bu kişilerin çıkarlarına uygun olacak şekilde davranması sonucu çıkan tehditlerdir.
 • Yıldırma Amaçlı Tehditler.
Meslek mensubunun gerçek veya hissedilen tehlikeler nedeniyle tarafsız davranmaktan kaçınması sonucu oluşabilecek tehditlerdir.
TEHDİTLERE KARŞI ÖNLEMLER:
 • Mevzuatla Oluşturulabilecek Önlemler
 1. Mesleğe giriş için gerekli mesleki eğitim ve tecrübe gereksinimleri

 2. Sürekli mesleki gelişim gereksinimleri

 3. Kurumsal Yönetim gereksinimleri

 4. Mesleki standartlar

 5. Mesleki disiplin prosedürleri

 6. Meslek mensubu tarafından üretilen rapor, sonuç, iletişim ve bilgilerin yasal yetkili 3.ncü bir kurum tarafından gözden geçirilmesi.
 • İş Çevresinde Oluşturulabilecek Önlemler
 
HAKSIZ REKLAM YASAĞI VE YÖNETMELİĞİ
Amaç: 3568 sayılı kanuna göre, meslek mensuplarının kendi aralarında ve müşterileri ile olan ilişkilerinde haksız rekabetin önlenmesi, dürüst rekabetin sağlanması ve meslek mensuplarının iş elde etmek için reklam sayılabilecek eylem ve işlemlerinin kapsam, sınır ve esaslarını belirlemektedir.
HAKSIZ REKABET SAYILAN HALLER:
 • Muhasebe ve denetim standartlarına uymamak ve gereken mesleki özeni göstermemek

 • Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan iş sahiplerine iş teklif etmemek

 • İzinsiz olarak faaliyette bulunmak

 • Geçici olarak meslekten men, yetki belgeleri ya da ruhsatları iptal olmasına rağmen, unvan, ilan ve reklamlarında, mesleki faaliyette bulunduğunu intibaını yaratacak kelime veya ibareler kullanmak

 • Meslek ruhsatının kiralanması

 • Mesleği yapmaları yasaklanan kişilerle çalışılması veya işbirliği yapılması

 • Gerçeğe aykırı, yanıltıcı belge düzenlemek

 • Başka bir meslek mensubunun yanında çalışanlara iş teklif etmek

 • Başka bir meslek mensubuna ait iş sırlarını ele geçirmeye çalışmak

 • Bağımlı çalışan meslek mensupları için aynı anda birden çok işletmede mesleki sorumluluk üstlenmek.

 • Meslek mensuplarını karşısında haksız şekilde avantaj elde etmek
Ücret ve Diğer Mali Nitelikteki Uygulamalar ile Haksız Rekabet:
Meslek mensupları, mesleki sorumluluğun bilincinde olarak, haksız rekabete neden olacak eylem ve davranışlarda bulunamazlar.
Aşağıda Sayılan Haller Özellikle Haksız Rekabet Teşkil Eder:
 1. Asgari ücret tarifesinin altında ücret talep etmek veya ücretsiz hizmet vermek.

 2. İş sahibi ile ortaklık pay anlaşmaları yapmak.

 3. Bir meslek mensubuna olan borcunu ödememiş iş sahibine hizmet vermek.

 4. İş sahiplerinden emanet para toplamak

 5. Alınan ücrete karşılık gerçeğe aykırı serbest meslek makbuzu ya da fatura düzenlemek

 6. Sözleşme ücretinin altında makbuz/fatura kesmek ya da hiç düzenlememek

 7. Üçüncü kişilere ücret ya da herhangi bir menfaat sağlamak veya vaat etmek suretiyle iş almak

 8. İş sahiplerine menfaat sağlamayı vaat etmek veya menfaat sağlamak suretiyle iş almak

 9. İş sahiplerine ait bilgileri kullanmak sureti ile ekonomik çıkar sağlamak

 10. Çalışanlara iş mevzuatında öngörülen ücret ve sosyal hakları vermemek veya maliyetleri düşürmek için yasal zorunlulukları yerine getirmemek.
 
 
Reklam Yoluyla Haksız Rekabet:
 
 • Meslek mensuplarının dürüstlüğü, güvenilirliği ve tarafsızlığı hakkında yanlış ve asılsız beyanlarda bulunmak

 • Meslek mensuplarının hizmetlerini ve faaliyetlerini yanlış ve yanıltıcı açıklamalarla kötülemek

 • Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikâyette bulunmak

 • Kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak

 • Sahip olmadığı meslek unvanını kullanmak

 • Bu yönetmelik ile belirlenen reklam ilke ve kurallarına aykırı davranmak

 • Mesleki ve akademik unvan dışında sahip olunan başka unvanları kullanmak.
 
REKLAM KURALLARI:
 
Reklam Yasağı:
 
İlkeler:
 
 • Meslek mensubu, nesnel ve mesleğine ilişkin olduğu sürece işi ve şahıs hakkında açıklama yapabilir.

 • Meslek mensubu, bilimsel, düşünsel tartışmalar, seminerler düzenleyebilir ancak bunları basın yayın yoluyla 3. Kişilere duyuramaz.

 • Meslek mensubunun toplumu ilgilendiren konularla ilgili yaptığı yayınları ya da demeçleri hakkında yazı veya haber yazılması reklam sayılmaz.

 • Meslek mensubu, bürosunun tanıtımı için broşür bastırabilir. Bunların mesleki ilişkilerini sürdürdüğü kişilere gönderilmesi reklam sayılmaz.

 • Meslek mensubunun, mesleki faaliyet ve mesleki alan dışında, yerel, ulusal veya uluslararası düzeydeki herhangi bir faaliyetinin tanıtılması, aldığı bir ödülün kamuya duyurulması ve bir kuruma olduğu üyeliğinin açıklanması reklam sayılmaz.
 
Tabela:
 
 • Meslek mensuplarının kullanacakları tabelalarda yönetmelikte belirlenenlerin dışında unvan, deyim, yabancı dillerde yazılmış ifadeler, resim fotoğraf ve benzerlerine yer verilmez.

 • Aynı büroda birlikte çalışma halinde, meslek mensuplarının ad ve soyadlarının, ortaklık şeklinde çalışılması durumunda ise ortaklık unvanının tabelada yer alması zorunludur.

 • Tabela büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü ve koridoruna ya da büro giriş kapılarının yanına asılabilir. Ancak büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz.
 
Basılı Evrak:
 
 • Basılı kâğıtlar ve benzerlerinde, reklam niteliği taşıyacak şekilde düzenlenemez.

 • Basılı kağıt ve benzerlerinde, meslek unvan, adres, adı soyadı, vergi dairesi, vergi numarası, adres, telefon, sicil ve ruhsat numarası yer alabilir.

 • Ortaklık şeklimde çalışılması halinde, ortaklığın unvanının yazılması zorunlu olup, adı ve soyadları da yer alabilir.

 • Ortak sıfatı taşıyan meslek mensuplarının, basılı kâğıt ve kartvizitlerinde ortaklığın adı yanında, kendi adı ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

 • Basılı kâğıt ve kartvizitlerde mesleki ve akademik unvan dışında başka bir şey kullanılamaz.

 • Basılı kâğıtlarda, kartvizitlerde meslek mensubunun veya ortaklığın ad ve unvanını belirtme amacını aşan hiçbir yazı veya deyim yer alamaz.
  Marka Tescil Yasağı: SMM, SMMM ve YMM hiçbir sıfat altında marka olarak tescil ettirilemez. Telefon Rehberi: Meslek mensupları, alfabetik sıraya dizilmiş olmak ve diğer meslek mensuplarından ayırt edici her hangi bir ifade, sembol ya da işaret kullanmamak koşulu ile telefon rehberinin meslekler kısmına, ası-soyadı, büro adresi, telefon-faks numarası, elektronik posta adreslerini yayınlatabilirler.Sirküler, Kitapçık ve Tanıtım Broşürleri Basımı: Meslek mensubu, mesleki bilgiler içeren sirküler, kitapçık ve tanıtım broşürü ve benzeri dokümanları, mevcut müşterilerine ve diğer meslek mensuplarına dağıtabilir, ancak müşterisi olmayan kişi ve kurumlara ancak yazılı talepleri halinde verebilir. Bu dokümanlarda eski ve mevcut müşterilerinin isim ve unvanlarını kullanamaz, haksız ve reklam sayılacak ifadeler kullanamazlar. Kitap ve Makale Yayını: Meslek mensupları, yayınladıkları kitap, makale ve benzeri yayınlarda mesleki ve akademik unvanlarını kullanabilir ancak çalıştığı büro, şirket veya kurumun adını yazamaz. Bunların faaliyetleri hakkında reklam sayılacak açıklama yapamaz. Meslek mensupları yayıncılık yapamaz. Personel İstihdamı İle İlgili Duyurular: Meslek mensupları büroları veya ortağı olduğu şirketlerin veya müşterilerinin mesleki faaliyeti için ilan verebilir.Medya İlişkileri:Meslek Mensupları:
  • Büro açılışlarını basın ve yayın yoluyla duyuramaz.

  • Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde yayınlarda bulunamaz.

  • Zorunlu haller dışında basın yayın organlarına görüntü, bilgi, demeç veremezler.

  • Basın yayın yolu ile katıldıkları programlarda reklam sayılabilecek her türlü davranıştan ve açıklamadan kaçınmak zorundadır.

  • Mesleğini icra ederken, basın yayın yoluyla kendisinin veya yapmakta olduğu işin ya da iş sahibinin adını reklam olabilecek nitelikte kullanamaz.
 •  İnternet Uygulamaları: Meslek mensupları, bağlı oldukları odaya bilgi vererek internet dahil teknoloji ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda smm, smmm ve ymm mesleğini, bu mesleğin ilke ve kurallarına, meslek unvanının gerektiği saygı ve güvene, kanun ve yönetmeliğe aykırı olmayacak şekilde kendini ifade etme hakkında sahiptir.Meslek mensubu, mesleki unvanı.tr uzantılı internet sitesi kurabilir.Meslek Mensupları, internet sitelerinde;
  • Site sahibi adı-soyadı, mesleki unvanları, bağlı olduğu oda, büro sicil numarası, mezun oldukları üniversite, yabancı dil ve benzeri bilgilerin bulunmasını sağlar.

  • İş sağlama amacına yönelik olmamak ve meslektaşlarıyla haksız rekabete yol açmamak kaydıyla internet sitelerini arama motoruna kaydederken anahtar kelime olarak, adı-soyadı, büro unvanı, ortaklı büro unvanı ve benzeri bilgiler dışında tanıtım amaçlı herhangi bir ibare kullanamaz.

  • Haksız rekabete yol açacak şekilde kendi sitesine ya da kendi sitesinden başka bir siteye yönlendirecek internet kısa yolları kullanamaz, reklam veremez ve alamaz.
 •  
Alıntı


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi